SEDMA

Úterý 25.  května 2021 od 17 hodi
(on-line prostřednictvím ZOOM,
přihlašte se na adresu:
alena.solcova@fit.cvut.cz)

Vážení kolegové a milé kolegyně,

srdečně Vás zveme na květnový seminář SEDMA.
Přednáší Mgr. Roman Pipek

na téma:

O jisté historii minimální – Od Borůvkova algoritmu k biologickým sítím.

Místo konání: 
on-line s podporou ZOOM
________________________________________________

Úterý 20..  dubna 2021 od 17 hodin
(on-line prostřednictvím ZOOM, přihlašte se na adresu:
alena.solcova@fit.cvut.cz)

Na programu je                                    

HISTORIE NEKONEČNA
OD ANTIKY K SOUČASNOSTI.

Přednáší

RNDr. Petr Zamarovský, FEL ČVUT v Praze.

Místo konání:
Ještě on-line.

O_O_O_O_O_O_O_O_O_O_O_O_O_O_O_O_O

SEDMA POKRAĆUJE!

Úterý 16. března 2021 od 17 hodin –  ON-LINE
(s podporou Google Meet – zájemci nechť se přihlásí mailem
na adresu: alena.solcova@fit.cvut.cz)

Těšíme se na shledanou!

Na programu je
TAXIKÁŘSKÁ GEOMETRIE

přednáší
prof. RNDr. Luboš Pick, DSc., MFF UK

Upozorňujeme, že nepůjde
o horor z pražské taxislužby, ale bude se mluvit o normách a metrikách a měření vzdáleností,. AŠ
Místo konání:
Tentokrát on-line

 

O_O_O_O_O_O_O_O_O_O_O_O_O_O_O_O_O

Úterý 18. února 2020 od 17 hodin‘

LEIBNIZOVA  CESTA K NEKONEČNĚ MALÝM VELIČINÁM

Mgr. Jan Makovský, Ph.D.,  CTS Praha

Co mají společného světový vír a duše, srážky těles, éter a nekonečno?
Zápas o samostatnost geometricky budované přírody,        
jenž se odehrává uvnitř pojmu pohybu:
v propasti „vědy o bodu“, mezi dělitelným a nedělitelným, veličinou a její hranicí.

Z labyrintu mnoha protichůdných náčrtů a pojednání z let 1669-1676 se pokusíme vynést  Ariadninu  nit Leibnizova vlastního putování labyrintem kontinua,
v němž se proplétají určení přirozenosti těles s geometrickou analýzou nekonečna.

Místo konání:
Zasedací místnost A 1455,
Fakulty informačních technologií ČVUT v Praze, Thákurova 7, Praha 6.

 

O_O_O_O_O_O_O_O_O_O_O_O_O_O_O_O_O

Úterý 15. října 2019 od 17 hodin

BERNARD BOLZANO a co ještě o něm nevíme

 

prof. Jan Šebestík, Paříž

Bohužel se připravovaný seminář nekoná pro nemoc přednášejícího!

O_O_O_O_O_O_O_O_O_O_O_O_O_O_O_O_O

Úterý 17. září 2019 od 17 hodin

RIEMANNOVA HYPOTÉZA a co o ní víme

doc. RNDr. Mirko Rokyta, CSc., KMA MFF UK Praha                            

Riemannova hypotéza odolává i těm nejlepším matematikům už téměř 160 let.
Je jedním ze sedmi takzvaných Problémů tisíciletí, které byly v roce 2000 zformulovány v americkém Clayově matematickém institutu
s cílem pojmenovat to, na co by se měla matematika v novém tisíciletí především soustředit. Zdánlivě abstraktní tvrzení o tom, jak by měly být rozloženy kořeny jedné z matematických funkcí, má překvapivé důsledky nejen pro teorii prvočísel, jejich rozložení, odhad jejich počtu, ale zasahuje také do moderních oblastí současné algebry a dokonce i kvantové fyziky.
Pobavíme se o všech těchto aspektech Riemannova problému i o tom, jak to všechno souvisí se šifrováním, kódováním a internetovou bezpečností,
a jaké důsledky pro ni by mohlo vyřešení Riemannovy záhady přinést.

Místo konání:
Zasedací místnost A 1435,
Fakulty informačních technologií ČVUT v Praze, Thákurova 7, Praha 6.

O_O_O_O_O_O_O_O_O_O_O_O_O_O_O_O_O

Vážení přátelé,

další pokračování semináře SEDMA připravujeme na září! Přejeme klidné léto!

O_O_O_O_O_O_O_O_O_O_O_O_O_O_O_O_O

Sobota 25. května2019 – společný výlet Pražské pobočky JČMF, HEXA  a dalších zájemců na Mělník. Vyjímáme z programu:

Číslo π a výpočty délky kružnic kolem studny na mělnckém náměstí
Kármánovy víry v okolí soutoku řek Vltavy a Labe a vltavského kanálu.
Římský tábor u Mělníka
Socha Karla IV.
Keplerova Nová stereometrie vinných sudů
Loket český a dolnorakouský na mělnické radnici
Návštěva mělnického muzea
Drobné matematické úlohy.

Úterý 12. března 2019 od 17 hodin

RNDr. Vlasta Moravcová, Ph.D., MFF UK

POLOPRAVIDELNÉ MNOHOSTĚNY         

Připomeneme definici polopravidelného mnohostěnu a dále se podrobněji zaměříme na Archimédova tělesa, jejich odvození z Platónových těles, historii od Archiméda přes renesanční umělce ke Keplerovi i využití v moderní architektuře.

Místo konání:
Zasedací místnost A 1435,
Fakulty informačních technologií ČVUT v Praze, Thákurova 7, Praha 6.

O_O_O_O_O_O_O_O_O_O_O_O_O_O_O_O_O_

 

Úterý 26. února 2019 od 17 hodin

prof. RNDr. Jiří Bouchala, Ph.D., VŠB Ostrava

Ř + A + D + Y . . .

Už před mnoha staletími si (někteří) lidé uvědomovali, že není úplně jasné, jak sečíst nekonečně mnoho čísel a že tuto znalost potřebují.
V průběhu přednášky si ukážeme, jak lze definovat součet (nekonečné) číselné řady a řadu zajímavých příkladů a pozorování. Přednášku ukončí pořádné vrávorání.

Místo konání:
Zasedací místnost A 1435,
Fakulty informačních technologií ČVUT v Praze, Thákurova 7, Praha 6.

O_O_O_O_O_O_O_O_O_O_O_O_O_O_O_O_O_

Úterý 22. ledna 2019 od 17 hodin

doc. RNDr. Alena Šolcová, Ph.D.

CESTA MATEMATIKA A ASTRONOMA O TISÍC LET ZPĚT A ZASE ZPÁTKY
SRIPATI (1019 – 1066), indický matematik a astronom 11. století“

Sripati [Šrípati] byl vynikající matematik
a astronom 11. století.                 
Věnoval se výpočtům a pozorování zatmění Slunce a Měsíce, pohybu planet,
přechodům planet přes sluneční disk. Hledal vhodná pravidla pro aritmetické
operace, dokonce i druhou a třetí odmocninu záporných veličin.
Řešil kvadratické rovnice a neurčité rovnice a jejich soustavy.
Porozumět kořenům indické matematiky je užitečné k tomu, abychom
lépe rozuměli vývoji matematických metod v evropském prostředí.

Místo konání:
Zasedací místnost A 1435,
Fakulty informačních technologií ČVUT v Praze, Thákurova 7, Praha 6.

 

Úterý 4. prosince 2018
od 17 hodin

Ing. Jan Zeman, ZČU Plzeň 

Martin Jašek (1879 – 1945), plzeňský objevitel Bolzanovy funkce

Místo konání:
Seminář se koná v zasedací místnosti
Fakulty informačních technologií ČVUT v Praze,
v budově A (A 1435) ve 14. patře,
Thákurova 9, Praha 6.
__________________________

Úterý 23. října 2018 od 17 hodin

Ing. Vladislav Skála, Praha

Měření astronomického ciferníku Staroměstského orloje
historického i současného

Místo konání:
Seminář se koná v zasedací místnosti Fakulty informačních technologií ČVUT v Praze,
v budově A (A 1435) ve 14. patře, Thákurova 9, Praha 6.

__________________________

Úterý 18. září 2018 od 17 hodin

Mgr. Helena Durnová, Ph.D., PdF MU Brno

Václav Hlavatý

 

Matematik Václav Hlavatý (1894 – 1969)
s počítadlem na cestě kolem
světa                                           

Místo konání:
Seminář se koná v zasedací místnosti Fakulty informačních technologií ČVUT v Praze,
v budově A (A 1435) ve 14. patře, Thákurova 9, Praha 6.

_O_O_O_O_O_O_O_O_O_O_O_O_O_O_O_O

Úterý 15. května 2018 od 17 hodin

TRADICE A SOUČASNOST APLIKACÍ MATEMATIKY VE STARÉ PRAZE

Tento seminář se koná v Menším Městě pražském, tedy na Malé Straně, a na Hradčanech.
Sejdeme na Pohořelci (stanice tramvaje č. 22) v 17 hod.     

Budeme se věnovat matematickému vystižení složitějších jevů v díle Keplerově (400. výročí Třetího Keplerova zákona).
Připomeneme si roli chronogramů a chronostichů v baroku.
Ukážeme si, kde vznikal první počítač v Československu a kde působil Antonín Svoboda.
Kde žil a studoval Josef Stepling, zakladatel hvězdárny a matematicko-fyzikálního semináře v Klementinu.
Vysvětlíme, proč se nejstarší inženýrská škola ve střední Evropě přemístila z Malé Strany na Staré Město pražské, atd.

Místo konání:
Hradčany, Pohořelec a Malá Strana.

__________________________

Úterý 24. dubna 2018 od 17 hodin

doc. RNDr. Helena Nešetřilová, CSc.,  
ČZU, Praha        
prof. RNDr. Jaroslav Nešetřil, DrSc.,
MFF UK, Praha

O MENDELOVĚ MATEMATICE
Matematika jako klíč k záhadě

Místo konání:
Seminář se koná v zasedací místnosti Fakulty informačních technologií ČVUT v Praze,
v budově A (A 1435) ve 14. patře, Thákurova 9, Praha 6.

__________________________

Úterý 10. dubna 2018 od 17 hodin

Matematické oddělení Pražské pobočky

setkání na téma
ROZPRAVY NAD VZDĚLÁVÁNÍM V MATEMATICE ,
na které Vás srdečně zveme.
Po jeho skončení proběhnou volby Matematického oddělení JČMF PSP.

Z Bolzanova rukopisného pojednání O logice 
(podle překladu Františka Šíra v časopisu Krok, 1831, str. 553-578)

Krátkost, snadnost, přjgemnost,wtrausenj užitečných poznamenánj 

17. Přjgemná gest to we přednášenj proměna, někdy toho i přirozenost pravdy požaduge, aby se prawda, kterau přednášjme, neyprwé zřetedlně wyslowila, potom důkazy stwrdila; někdy zase aby se prawda se čtenářem gako wyhledáwala, a newyslowila se dřjwe, ažby wšechno to z čeho wypleywá, bylo wyswětleno; t. g. aby důkaz prawdu předcházel.

Bernard Bolzano

Místo konání:
Setkání se koná v zasedací místnosti Fakulty informačních technologií ČVUT v Praze,
v budově A (A 1455) ve 14. patře, Thákurova 9, Praha 6.

__________________________

 

Úterý 20. března 2018 od 17 hodin

Mgr. Lukáš Vízek, Ph. D., Univerzita Hradec Králové     

České publikace o historii matematiky
z přelomu 19. a 20. století v mezinárodním kontextu    

Zaměříme se na české práce o dějinách matematiky vydané v poslední třetině 19. století a v prvních desetiletích 20. století. Vystihneme určitý směr, který byl v daném oboru charakteristický pro naše území. Jako jisté vyvrcholení a zároveň výjimku přiblížíme Dějiny matematiky vytvořené učitelem obecných a měšťanských škol Josefem Úlehlou (1852–1933).
Dílo srovnáme s podobnými díly v řadě českých i zahraničních historiografií té doby. Představíme novou monografii přednášejícího věnovanou Úlehlovu životu a dílu.

Místo konání:
Seminář se koná v zasedací místnosti Fakulty informačních technologií ČVUT v Praze, v budově A (A 1435) ve 14. patře, Thákurova 9, Praha 6.

__________________________

Úterý 27. února 2018 od 17 hodin

přednáší
prof. Dr. Milan Vlach, MFF UK Praha

Snění o fairové demokracii                                                     
Paradoxy kolektivního rozhodování

S pomocí snadno pochopitelných ilustrací a drobných laických výletů do historie se pokusím ukázat podstatu problémů kolektivního rozhodování založeného na agregaci individuálních preferencí v preference společenské.
Z čistě matematického hlediska lze říci, že obtíže jsou způsobeny tím, že na konečných množinách neexistují netriviální ultrafiltry.

Místo konání: 
Seminář se koná v zasedací místnosti Fakulty informačních technologií ČVUT v Praze, v budově A (A 1435) ve 14. patře, Thákurova 9, Praha 6.

__________________________

Úterý 23. ledna 2018 od 17 hodin

Přednáší
RNDr. Karel Lepka, Ph.D., MU Brno

Věda ve francouzské revoluci

Astronom Jean-Sylvain Bailly,
autor pětisvazkové Historie astronomie byl odsouzen k smrti za to, že obhajoval královnu. Markýz de Condorcet je známý pracemi z integrálního počtu (Essai sur le calcul intégral, 1765), analýzy (řady), počtu pravděpodobnosti,
věnoval se i problému tří těles.
V roce 1792 byl předsedou zákonodárného shromáždění, Vypracoval systém veřejného vzdělávání dětí i dospělých. Snažil se prosadit rovná práva žen, ras, byl proti otroctví. Antoine-Laurent de Lavoisiere – zakladatel moderní chemie, vytvořil názvosloví. Lazare Carnot, Gaspard Monge, Pierre Simon Laplace a další vytvářeli v době revoluce nové výsledky, kterým se v tomto semináři budeme věnovat.
Místo konání:
Seminář se koná v zasedací místnosti Fakulty informačních technologií ČVUT v Praze, v budově A (A 1435) ve 14. patře, Thákurova 9, Praha 6.

__________________________

Úterý 28. listopadu 2017 od 17 hodin

Přednáší
Bc. Roman Pipek, Imining GmbH Muenchen
na téma

Biologické hodiny pro matematiky
Zamyšlení nad letošními Nobelovými cenami 
.

Ukážeme, jak významný byl přínos matematiky a informatiky k odměněným objevům.

Letošní Nobelovy ceny se nesly ve znamení úspěchů
molekulární biologie. Za chemii byla udělena „pro vyvinutí
kryo-elektronové mikroskopie umožňující vysoké rozlišení
struktury biomolekul“, která změnila naše představy o realitě.
Cena za fyziologii a medicínu „pro objev
molekulárního mechanismu řízení cirkadiálního rytmu“,
základního rytmu všech pozemských organismů včetně bakterií a
sinic.
Na semináři se budeme zabývat nejen podstatou fungování biologických
hodin, ale pokusíme se přiblížit matematikům způsob uvažování biologů,
včetně toho, jak samotné buňky počítají. Tento způsob počítání je vlastní
i nám lidem a lze tak říci, že je evolučním (biologickým) základem matematického
světa.

Místo konání:
Seminář se koná v zasedací místnosti Fakulty informačních technologií ČVUT v Praze, v budově A (A 1435) ve 14. patře, Thákurova 9, Praha 6.
__________________________
Úterý 24. října 2017 od 17 hodin
 doc. Alena Šolcová, FIT ČVUT v Praze
ANALÝZA a INTERPRETACE DAT MEZI MATEMATIKOU A ASTRONOMIÍ
Omyly a výsledky Johanna Keplera a Edmonda Halleye

Budeme se věnovat Keplerovým úvahám v době příchodu do Prahy, od pojednání Mysterium cosmographicum (1596)
k Nové astronomii.
Ve druhé části přiblížíme Halleyovo pozorování komet a závěry, k nimž dospěl, a též jeho opomíjený důležitý příspěvek ke vzniku pojišťovací matematiky.

Připomeneme 25 let konání semináře SEDMA (SEmináře pro historii matematiky, informatiky a astronomie).

 ********                                        
Seminář se koná v zasedací místnosti
Fakulty informačních technologií
ČVUT v Praze,
v budově A (A 1435)
ve 14. patře,
Thákurova 9, Praha 6.
__________________________
Úterý 13. června 2017 od 17 hodin

prof. Jan Sokol, FHS UK Praha

POČÍTAČE PŘED PůL STOLETÍM   
O prvním setkání s počítači (1964)

***************************

Seminář se koná v zasedací místnosti
Fakulty informačních technologií
ČVUT v Praze,
v budově A (A 1435)
ve 14. patře,
Thákurova 9, Praha 6.
__________________________

Úterý 23. května 2017 od 17 hodin

Ing. Jan Zeman, ZČU Plzeň

David Hilbert a kruh jeho spolupracovníků v Göttingen
Blízcí přátelé H. Minkowski a A. Hurwitz a Hilbertovi žáci

 ********
Seminář se koná v zasedací místnosti
Fakulty informačních technologií
ČVUT v Praze,
v budově A (A 1435)
ve 14. patře,
Thákurova 9, Praha 6.
____________________________________________
Úterý 11. dubna 2017 od 17 hod.
 

RNDr. Václav Vopravil, Praha       

Historie kombinatorických her
Království NIMu

 

Seminář je věnován nestranným hrám a matematickým technikám, které mohou být použity při jejich analýze z historického hlediska. Seminář se soustředí na dobře známou hru s odebíráním kamenů NIM.  Nestranné hry jsou hrami dvou hráčů bez náhody, kdy hráči mají stejné možnosti tahů. Možná vás překvapí, jak bohatá může být teorie kolem těchto her a jejich moderních variant. Nestranné hry  tvoří zajímavou algebraickou strukturu. Typickou hrou je  Boutonova hra NIM.  Představeny budou osobnosti  a jejich příspěvky k teorii.

 ********
Seminář se koná v zasedací místnosti
Fakulty informačních technologií
ČVUT v Praze,
v budově A (A 1435)
ve 14. patře,
Thákurova 9, Praha 6.
 —————————————————————————————–

Úteý 21. března 2017 v 17 hod.

prof. Dr. Milan Vlach, MFF UK Praha

O porcování
Vlídný úvod do teorie     

Se situacemi, v nichž se členové dané skupiny mají rozdělit o dělitelný objekt tak, aby byl každý spokojen se svým dílem, se lidé (a nejen lidé) potýkají od nepaměti. Elementárními prostředky se pokusím ukázat, za jakých podmínek a jakými postupy lze každému členu skupiny zajistit uspokojující část, a zároveň upozornit na problémy, které ještě nemají uspokojivé řešení.

Plakát ve formátu pdf: Porc_L
Seminář se koná v zasedací místnosti
Fakulty informačních technologií
ČVUT v Praze,
v budově A (A 1435)
ve 14. patře,
Thákurova 9, Praha 6.

—————————————————————————————–

Úterý 28. února 2017 v 17 hod.

RNDr. Jan Kalina, Ph.D., Ústav informatiky AV ČR

První matematický výsledek v biologii
Gregor Mendel očima biostatistika 

Mendel_01

Seminář se koná v zasedací místnosti
Fakulty informačních technologií
ČVUT v Praze,
v budově A (A 1435)
ve 14. patře,
Thákurova 9, Praha 6.

 

 

 

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o

Úterý 10. ledna 2017 v  17 hodin

Miroslava Otavová, VŠE Praha

Vztahy Josefa Ladislava Jandery a Bernarda Bolzana   bolzano_jandera_03
Matematika v Praze v první polovině 19. století.

Seminář se koná v zasedací místnosti
Fakulty informačních technologií
ČVUT v Praze, v budově A (A 1435) ve 14. patře,
Thákurova 9, Praha 6.

 

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o

8. listopadu 2016, v 17  hodin
***
Ing. Vladimír Beneš, Ph.D.,
Katedra informatiky a kvantitativních metod,
Bankovní institut vysoká škola, a.s.
***
O vývoji kryptografie.
Utajená komunikace od starověkého Egypta
po kvantovou 
kryptografii
***
Seminář se koná v zasedací místnosti                      kryptografie
Fakulty informačních technologií
ČVUT v Praze, v budově A (A 1435) ve 14. patře,
Thákurova 9, Praha 6.

Plakát ve formátu .pdf: krypto

 

 

 

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o

Úterý  11. října 2016 od 17 hod.

Mgr. Ing. Jiří Hudeček, Ph.D., Ústav dálného východu FF UK

Lineární algebra v čínské matematiceHudecek Od operaci se zlomky
k soustavam rovnic

Místo konání:
FIT, ČVUT v Praze, Thákurova 7, Praha 6,
zasedací místnost A 1435, budova A – 14. podlaží

Plakát v ve formatu .pdf zde: lingebra_chinensis-1

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o

 

Úterý 21. června 2016 od 17 hod.

doc. RNDr. Alena Šolcová, Ph.D., FIT ČVUT v Praze

Josef Stepling

Josef Stepling

Matematické metody, experiment a pozorování
v pozdně barokní Praze

K 300. výročí narození Josefa Steplinga (1716 – 1778)

Místo konání:

FIT, ČVUT v Praze, Thákurova 7, Praha 6
zasedací místnost A 1435, budova A – 14. podlaží
o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o

 

Úterý 26. dubna 2016 od 17 hod.

Mgr. Tereza Bártlová, MFF UK Praha
Historie rekreační matematiky aneb
Jak může vzniknout ze zábavné hádanky nová matematická teorie. 

Přehled matematických hádanek a rébusů, které se táhnou napříč

matematicka_rekreace           Jejich zadání měnilo

           v průběhu let, ukážeme si v jaké celými dějinami matematiky. podobě se s nimi můžeme setkat dnes. Seznámíme se také

s několika matematickými problémy,
původně určenými jen k pobavení,
ve skutečnosti stály na počátku vývoje nových matematických disciplín.“

 

Místo konání:
FIT, ČVUT v Praze, Thákurova 7, Praha 6
zasedací místnost A 1435, budova A – 14. podlaží
o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o

 

Úterý 5. dubna 2016 od 17 hod.

v rámci programu skupiny HEXA (Historie exaktních věd)

Alena Šolcová. FIT ČVUT v Praze
Srb a Štys – čeští Zeissové
O osudu těch, kteří pomáhali měřit a pozorovat oblohu. Srb&Stys01

Jaroslav Srb (1893) a Josef Štys (1889) navázali na keplerovskou tradici geometrické optiky v Praze  doby rudolfinské a patřili
mezi zakládající členy České astronomické společnosti.

Místo konání:
FIT, ČVUT v Praze, Thákurova 7, Praha 6
zasedací místnost A 1435, budova A – 14. podlaží

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o

Úterý 23. února 2016 od 17 hod.

Pavel Truhlář, FF UK Praha
Hilbertův program
Nemožnost axiomatizace matematiky
Místo konání:
FIT, ČVUT v Praze, Thákurova 7,

Hilbertův program

Praha 6
zasedací místnost A 1435,
budova A – 14. podlaží.
Plakát ke stažení zde: Hilbert

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o

Úterý 19. ledna 2016 od 17 hod.

Prof. RNDr. Luboš Pick, DSc.  MFF UK Praha       Pickus_intuitionem(2)

Klamná intuice v matematice a fyzice, 
aneb několik návodů, 
jak se zaručeně dostat na scestí.

Místo konání:
FIT, ČVUT v Praze, Thákurova 7, Praha 6
zasedací místnost A 1435, budova A – 14. podlaží

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o

Ve středu 25. listopadu 2015 od 16 hod.

Mgr. Pavel Klavík a Mgr. Jiří Šejnoha, MFF UK

uvedou diskusi
k metodám vzdělávání a zkoušení na příkladu lineární algebry

ZNÁT nebo VYZNAT SE?        Znatnebovyznatse

Seznámíme se s jejich neobvyklým projektem,
který může podpořit aktivní myšlení, vzdělávání a
rozvíjet schopnost samostatného studia a hlubší porozumění teorii.

Pořádá Pražská pobočka JČMF,
Oddělení pro vzdělávání v matematice, fyzic
e a informatice

Místo konání:
FIT, ČVUT v Praze, Thákurova 7, Praha 6
zasedací místnost A 1435, budova A – 14. podlaží

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o

 Úterý 10. listopadu 2015 od 17 hod.

doc. RNDr. Milada Kočandrlová, CSc., FSV ČVUT v Praze

PERSPEKTIVA JAKO KORMIDLO MALÍŘŮ
Na cestě k vědeckému zdůvodnění perspektivy od Albertiho k Duererovi

Plakát k vytištění je zde: Perspectiva                   Perspectiva_Cotchanderli

Místo konání:
Zasedací místnost A 1435,  
14. patro budovy A
FIT ČVUT v Praze,  Thákurova 7. Praha 6

 xoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxox

 
 
Úterý 20. října 2015 od 17 hod.

RNDr. Václav Vopravil, PrahaTeorie_komb_herKombinatorická teorie her v minulosti a dnes


 Nadreálná čísla jako příklady kombinatorických her

Ukázka hry s překvapivým výsledkem

Plakát k vytištění je zde: Teorie_komb_her

Místo konání:
Zasedací místnost A 1435,  
14. patro budovy A
FIT ČVUT v Praze,  Thákurova 7. Praha 6

xoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxo

Úterý 29. září 2015 od 16 hod.

Krátká procházka Prahou
Novoměstské zvěrokruhy, relativita času a einsteinovské zamyšlení.

Sraz účastníků je
na Jungmannově nám. u sochy slavného lingvisty v Praze 1.
Pořádá skupina HEXA (Historie exaktních věd).

Všechny zájemce srdečně zveme.

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
Úterý, 23. června 2015 od  17 hod.
V rámci semináře pořádáme besedu na téma:

ARNOŠT KOLMAN – matematik – logik – filosof
VE VÍRU UDÁLOSTÍ 20. STOLETÍ

Zamyšlení nad pamětmi Arnošt Kolmana – Zaslepená generace

uvedou
RNDr. Antonín Vrba, CSc.
a Alena Šolcová

15_06_23_Kolman(1)

 

Místo konání:
Zasedací místnost A 1435,  
14. patro budovy A
FIT ČVUT v Praze,  Thákurova 7. Praha 6

***************************************************************

Úterý, 26. května 2015 od  17 hod.
RNDr. Jaroslav Flejberk, Praha                     LamaniHlavy

přednáší na téma

 Lámání hlavy s hlavolamy

Místo konání:
Zasedací mistnost – A 1435,
14. patro budovy A,
Fakulta informačních technologií, Thákurova 7, Praha 6
******************************************************************************

 

 

Úterý, 28. dubna 2015 od  17 hod.

Setkání HEXA
na téma                                                               MonnoFrancesco

Portolánové mapy, loxodromy
a pozorování  noční oblohy nokturnalem

Místo konání:
Zasedací mistnost – A 1435,
14. patro budovy A,
Fakulta informačních technologií, Thákurova 7, Praha 6
******************************************************************************
Úterý, 7. dubna 2015 od  17 hod.

Prof. RNDr. Jaroslav NEŠETŘIL, DrSc., MFF UK

přednáší na téma

SLAVNÁ CHVÍLE ČESKÉ MATEMATIKY – GRAFOVÉ ALGORITMY
Otakar Borůvka, Vojtěch Jarnik a další.

Místo konání:                                                           Boruvka_Jarnik&CO_01 (5)
Zasedací mistnost – A 1435,
14. patro budovy A,
Fakulta informačních technologií, Thákurova 7, Praha 6
_________________________________________________________________________

 

Úterý 24. března 2015 od 17 hod.

Ing. Martin Kákona, Hvězdárna Soběslav   each_Family_Atomic_Clocks (1)   

Určování času pomocí GPS aneb atomové
hodiny do každé rodiny

Místo konání:
Zasedací místnost A 1435
Fakulty informačních technologií
ČVUT v Praze, Thákurova 7-9, Praha 6
(14. podlaží budovy A)

Plakát najdete zde:
each_Family_Atomic_Clocks (1)

***********************************************************************************************

Úterý 10. března 2015 od 16 hod.

Procházka Prahou – sraz u sochy sv. Václava na Václavském náměstí,
Nové Město pražské
Skupina HEXA (Historie exaktních věd),

_O_O_O_O_O_O_O_O_O_O_O_O_O_O_O_O_O_O_O_O_O_O_O_O_

Diophantus[1]

Úterý 3. března 2015 od 17 hod.

doc. RNDr. Martin Klazar, Ph.D.,
MFF UK Praha

Z historie řešení diofantických rovnic:
Od Diofanta k Mihailescovi

Místo konání:
Zasedací místnost A 1435 Fakulty informačních technologií
ČVUT v Praze, Thákurova 7-9, Praha 6
(14. podlaží budovy A)

Plakát najdete zde: Diophantus

Pro ty, kteří nemohli přijít:
Zde najdete text přednášky:

********************************************************************************************

Úterý 13. ledna 2015 od 17 hod.

Mgr. Petr Scheirich, Ph.D., Astronomický ústav AV ČR

HISTORIE NAVIGACENavigare_necesse
Od starověku po 20. století

Místo konání: Zasedací místnost A 1435 Fakulty informačních technologií
ČVUT v Praze,
Thákurova 7-9, Praha 6 (14. podlaží budovy A)

Plakát najdete zde:

***************************************************************************************************

Úterý 9.  prosince 2014 od 17 hod.

RNDr. JAN FÁBRY, CSc., Fyzikální ústav AV ČR

 PRůVODCE KEPLEROVÝM SPISEM:
Novoroční dárek aneb o šestiúhelníkové vločce
(Strena seu De nive sexangula …
                       

Kepler Strena
Kepler Strena

O nejtěsnějším uspořádání koulí

Místo konání:
Zasedací místnost A 1435 Fakulty informačních technologií ČVUT v Praze, Thákurova 7-9, Praha 6 (14. podlaží budovy A)

Plakát najdete zde: Keplerova vlocka

*************************************************************************************************

Úterý 18. listopadu 2014 od 17 hod.    

Doc. RNDr. ALENA ŠOLCOVÁ, Ph.D., FIT ČVUT v Praze

Jakubova hůl a Levi ben Gerson (1288 – 1344)
Umění výpočtů a astronomie židovského astronoma   

Seminář se koná v Zasedací místnosti A 1435 Fakulty informačních technologií ČVUT
v Praze ve 14. podlaží budovy A, Thákurova 7, Praha 6.

Zde najdete plakát: Navigare_necesse_I

**********************************************************************************************

Středa 29. října  2014 od 17 hod.  – setkání HEXA

Roman Pipek & kol.

Nové výsledky z putování po stopách Aloise Martina Davida

Seminář se koná v Zasedací místnosti A 1435 Fakulty informačních technologií ČVUT
v Praze ve 14. podlaží budovy A, Thákurova 7, Praha 6.

Zde najdete plakát: David_10_14

Pozor, nové misto našeho setkání je v nejvyšším patře nejvyšší budovy ČVUT s krásnou vyhlidkou  a výtahy jsou v chodu!.

***********************************************************************************************

Úterý 14. října  2014 od 17 hod.

Mgr. Libor Koudela, Ph. D., Ústav matematiky a kvantitativních metod, Univerzita Pardubice

Mezník v historii teorie množin 100 let od vydání  Grundzüge der Mengenlehre Felixe Hausdorffa

Felix Hausdorff – astronom, optik, matematik, básník, spisovatel
Jeho výsledky a dramatický osud

V úvodní části přednášky připomeneme život Felixe Hausdorffa (1868-1942) spolu s jeho matematickým i literárním dílem. Další část bude věnována Hausdorffově knize „Grundzüge der Mengenlehre“ z roku 1914, která měla zásadní vliv na vývoj topologie a teorie množin. Speciálně ovlivnila generaci matematiků soustředěných kolem časopisu Fundamenta mathematicae, vycházejícího od roku 1920.

Plakát najdete zde:  Hausdorff

Hausdorff

Seminář se koná v Zasedací místnosti Fakulty informačních technologií ČVUT v Praze ve 14. podlaží budovy A, Thákurova7, Praha 6 Pozor, nové misto našeho setkání je v nejvyšším patře nejvyšší budovy ČVUT s krásnou vyhlidkou a výtahy jsou v chodu!.

-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-

Sobota 16. srpna / Neděle 17. srpna 2014

Putování po stopách Aloise Martina Davida

Cesta po stopách astronoma Aloise Martina Davida, čtvrtého ředitele hvězdárny v Klementinu, v okolí premonstrátského kláštera v Teplé na Karlovarsku bude pokračovat v podvečer přednáškami a astronomickým pozorováním. Všichni zájemci jsou vítáni. Je zajištěna lokální doprava a ubytování, z toho důvodu je počet účastníků omezen, registrace do 18. července 2014 a další informace na adrese: alena.solcova@fit.cvut.cz.

Místo konání: premonstrátský klášter Teplá a  Nežichov na Karlovarsku.

Úterý 17. června  2014 od 17 hod.

doc. RNDr. Jan Mareš, CSc., KM FJFI ČVUT v Praze

ALGEBRAICKÉ ROVNICE OD CARDANA KE GALOISOVI

Motto: Přísahám ti, že nejen nikdy neuveřejním tvé objevy, ale slibuji ti rovněž, že si je zapíši v kódu, takže ani po mé smrti nebude nikdo schopen jim porozumět.                                             Cardano Tartagliovi v roce 1539

 

Plakát najdete zde: Cardano-Galois(2) Seminář se koná v Zasedací místnosti Fakulty informačních technologií ČVUT v Praze ve 3. podlaží Nové budovy ČVUT.

 

Cardano-Galois(2)

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

Úterý 27. května  2014 od 17 hod.

HEXA – skupina pro historii exaktních věd

Astronomický zlomek nalezený u Rukopisu Královédvorského Alena Šolcová

Setkání  se koná v místnosti A1442                                                               astronomicky_ zlomek Fakulty informačních technologií ČVUT v Praze ve 14. podlaží budovy A, Thákurova 7, Praha 6.

Plakát najdete zde: zlomek_astro

Zájemce o návštěvu ateliéru pana orlojníka Petra Skály v Sadské a prohlidku

1. rekonstruovaných poloorlojních hodin renesančního stroje katedrály sv. Víta … 2. ekliptiky staroměstského orloje z roku 1865

prosim, aby se u mne ohlásili ( alena.solcova@fit.cvut.cz). Návštěva je plánována na čtvrtek 29. května odpoledne nebo v podvecer. AS

-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-

Úterý 13. května  2014 od 17 hod.

Mgr. Zdeněk Halas, DiS., Ph.D., KDM MFF UK                                  Archimedova_metoda1

Archimédés a jeho Metoda

Seminář se koná v Zasedací místnosti Fakulty informačních technologií ČVUT v Praze ve 3. podlaží Nové budovy ČVUT.

Plakát najdete zde: Archimedova_metoda1

-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-

Úterý 22. dubna  2014 od 17 hod.

doc. RNDr. Vladimír Petkevič, CSc., Ústav teoretické a komputační lingvistiky FF UK:

ČEŠTINA VE VĚKU  POČÍTAČů – JAZYKOVÉ KORPUSY

Seminář se koná v Zasedací místnosti Fakulty informačních technologií ČVUT v Praze ve 3. podlaží Nové budovy ČVUT.

-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-

Úterý 8. dubna 2014 od 17 hod.

HEXA (Skupina pro historii exaktních věd) Procházka Prahou po stopách matematiků a astronomů

Sraz na stanici tramvaje č. 22 – Pohořelec ************************************************************************

Úterý 25. března  2014 od 17 hod.

Ke  100. výročí matematika a astronoma Zdeňka Kopala doc..RNDr.  Martin  Šolc, CSc., Astronomický ústav UK, MFF UK:
Zdeněk Kopal a těsné dvojhvězdy
doc. RNDr. Alena Šolcová, Ph.D., FIT ČVUT v Praze:
Numerické metody v astronomii 

Seminář se koná v Zasedací místnosti Fakulty informačních technologií ČVUT v Praze ve 3. podlaží Nové budovy ČVUT. Plakaty najdete zde:  Kopal_t_3pKopal_a_3p

Kopal_a_3p

************************************************************************

Úterý 11. března  2014 od 17 hod.            

Setkání skupiny HEXA (Historie exaktních věd)

Program: Antonín Vrba, Milan Patka:
Steinichovy astronomické hodiny z roku 1911


Roman Pipek:   Astronomické hodiny  v Mnichově

Alena Šolcová: Le Verrierův objev nove planety (Medailonek  k vyroci francouzského astronoma Le Verriera).

Podrobnosti a plakát najdete v odkazu Nejbližší seminář. 

Stenich_Mnichov
Stenich_Mnichov

 ***********************************************************************

 

Nejbližší seminář

Program zimního semestru 2013/2014

Program letního semestru 2012/2013

Archiv