CV

Životní data – doc. RNDr. Alena Šolcová, Ph.D.


Vzdělání

1968 – 1973 Matematicko-fyzikální fakulta UK, obor: matematika, státní zkouška
diplomová práce „Otázky pravdy a jistoty v pracech matematiků 18. – 19. století (Jean le Rond d’Alembert, Bernard Bolzano a William Rowan Hamilton)“
1968 – 1972 Filosofická fakulta UK, obor: filosofie, státní zkouška

1983 – rigorózní zkouška – MFF UK, obor: teorie vyučování matematice

1985 – 1988 aspirantura – PedF UK, katedra matematiky
1988 – odborná kandidátská zkouška I
2001 – odborná kandidátská zkouška II

2002 – 2005 doktorské studium Matematika ve stavebním inženýrství
doktorská práce „Fermat’s Ideas Revived in Mathematics Applied in Engineering“
2005 – státní doktorská zkouška a obhajoba disertační práce

2008 – habilitační práce „Pražský orloj a aplikace teorie čísel“
2009 – jmenována docentkou v oboru Aplikovaná matematika, habilitační přednáška před vědeckou radou FJFI ČVUT „Praktické aplikace teorie čísel“


Praxe

1973 – 1983, stř. profesorka – Školská správa NVP, pracoviště:

1973 – 1975 Střední průmyslová škola oděvní, Praha 7
1975 – 1983 Gymnázium Nad štolou, Praha 7

1983 – 1991, odb. asistentka kat. matematiky, Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy

1991 – 1993, samostatný výzkumný a vývojový pracovník odd. exaktních věd,
Národní technické muzeum Praha, scénář, libreto a realizace interaktivní výstavy
ze základů matematiky a fyziky „Experimentem k poznání“ (Per experimentum ad Scientiam)

1993 – 1994, odb. prac. Programme Management Unit PHARE
„The Renewal of Educational System of the Czech Republic“ při MŠMT ČR

1994 – 2009, odb. asistentka katedry matematiky, Fakulta stavební ČVUT v Praze

2009 – 2012, docentka katedry teoretické informatiky, Fakulta informačních technologií ČVUT v Praze

2013 – dosud, docentka katedry aplikované matematiky, Fakulta informačních technologií ČVUT v Praze

Odborné společnosti a redakční rady časopisů

 • člen Českého komitétu pro dějiny vědy a techniky při AV ČR do roku 2018, dále při SDVT.
 • předseda Jednoty českých matematiků a fyziků od 2018 – dosud
 • místopředseda Jednoty českých matematiků a fyziků, pobočného spolku Praha od roku 2022 – dosud, (předseda od 2014 – do roku 2022)
 • člen JČMF (od 1972)
 • člen výboru Pražské pobočky Jednoty českých matematiků a fyziků (do 2014)
 • místopředseda výboru  Matematického oddělení Pražské pobočky JČMF
  od roku 2022 – dosud
 • člen České matematické společnosti při JČMF
 • člen České astronomické společnosti
 • člen České společnosti pro kybernetiku a informatiku, člen odborné skupiny pro logiku, pravděpodobnost a usuzování
 • člen Společnosti pro dějiny věd a techniky
 • člen prac. skupiny pro dějiny matematiky při JČMF a SDVT a skupiny pro historii JČMF
 • člen Knihovní rady ČVUT v Praze (od 2009 – dosud)
 • člen redakční rady časopisu Dějiny vědy a techniky (1990 – 1993)
 • člen redakční rady časopisu Pokroky matematiky, fyziky a astronomie (2001 – 2015)
 • oborový redaktor Čsl. časopisu pro fyziku od r. 2018 – 2022
 • vedení semináře pro dějiny matematiky, informatiky a astronomie SEDMA (založen roku 1992 v NTM -dosud)
 • předsedkyně Historické sekce České astronomické společnosti  (2007 – 2013)
 • vedení pracovní skupiny HEXA (Historie exaktních věd) při PP JČMF (od  2013 – dosud)

Ocenění:

 • medaile J. A. Komenského – 1992
  (za odbornou spolupráci na výstavě Descartes-Komenský, Muzeum Uherský Brod a Experimentem k poznání I, Národní technické muzeum Praha)
 • medaile Jana Marka Marci – 1995
  (za odbornou spolupráci při výstavě a semináři Dílo Jana Marka Marci, Lanškroun)
 • čestné uznání JČMF – 1999
 • zasloužilý člen JČMF – 2002
 • čestný člen JČMF – 2010
 • planetka 58 682 pojmenována „Alenašolcová“ – 2007
  (Rozhodnutí odb. komise IAU – Mezinárodní astronomické unie)
 • cena Josefa Hlávky (1. cena za vědeckou literaturu) za knihu Kouzlo čísel – Od velkých objevů k aplikacím (se spoluautory M. Křížkem a L. Somerem) – 2010, 3. vydání 2018
 • International Year of Astronomy, Certificate of Appreciation – 2010
  (Ocenění IAU – Mezinárodní astronomické unie za mimořádný přínos ke zdaru Mezinárodního roku astronomie 2009)
 • nominace na Cenu Milady Paulové za matematiku, 2021
 • Erdösovo číslo: 2 (via Florian Luca)

Děti:

 • Mgr. Ing. Jakub Šolc, Ph.D., (*1974), absolvent MFF UK, obor: matematická analýza, absolvent FSV ČVUT v Praze, obor: geodézie a kartografie, působil na katedře matematiky Fakulty stavební  ČVUT´v Praze do r. 2017.
 • Marek Šolc (*1976), správce počítačových sítí, (Národní lékařská knihovna, Re-reserved, Počítačová společnost s.r.o.), studium navigace, Námořní akademie ve Štětíně v Polsku, České přístavy, Prague Boats, 2018. …
 • PhDr. Magdalena Saláková, Ph. D., (*1981), absolventka FF UK, obor hudební věda, působí na PedF UK a na  Pražské konzervatoři.