Historie-matematiky-kombi-Olomouc

Aktuality:

Sejdeme se na konzultaci v Google Meet v pátek  21. 1. 2022  mezi 10:30 a 17 hod.
zdravím Alena Šolcová

Na tuto konzultaci navážeme  v úterý 1. února 2022  od 18 hodin.

Další konzultace se bude konat 22. února od 18 hod.

Termíny kolokvií    …. – Zapište se, prosím, na zvolený termín do STAGu. Na termínech se domluvíme při druhé konzultaci.

Přijatá témata seminárních prací v zimním semestru 2021-2022.

[01] Mrňová, Iveta: Problém čtyř barev
[02] Trybula, Lukáš: Matematika starověkého Egypta.
[03] Slavíček, Tomáš: Historie a vývoj kalkulátorů.
[04] Fenclová, Veronika: Prvočísla.
[05] Dvořáková, Libuše: Egyptská astronomie.
[06] Častulík, Tadeáš: Matematický a šachový problém „Jezdcova procházka“.
[07] Večeřová, Denisa: Matematika v díle Leonarda da Vinci.
[08]
[09]

________________________________________________________

Příklady přijatých témat seminárních prací v minulém  ZS 2020-2021:

Kombinované studium:

[01] Kořínková, Soňa: Zlatý řez.
[02] Žůrková, Jana: Mayský kalendář.
[03] Bartoňová, Tereza: Vznik a vývoj teorie grafů.
[04] Bílková Šárka: Pýthagorejci.
[05] Siberová, Tereza: Historie teorie rovnic.
[06] Stauberová, Michaela: Archimédés ze Syrakus.
[07] Malá, Barbora: Historický vývoj základních aritmetických operací.
[08] Osohová, Aneta: Významné ženy matematiky.
[09] Linevyčová, Michaela: Římské číslice – historie, počítání, využití dříve a dnes –                                             Proč je žáky učíme?
[10] Kubíková, Alena: Thalés z Mílétu a jeho geometrické  věty.
[11] Pospíšil, Jan: Appoloniovy úlohy a kruhová inverze.
[12] Vránová, Kristýna: Dokonalá čísla.
[13]  Mačková, Jitka: Vývoj matematické symboliky.
[14] Janošíková, Zuzana: Geometrické knihy Eukleidových Základů.
[15] Minářová, Olga: Osobnosti matematiky 19. a 20. století v českých zemích.
[16] Valáriková, Lenka: Teorie grup jako popis symetrie.
[17] Gronych, Daniel: Leonhard Euler – život a dílo.
[18] Paleček, Michal: Historie a vývoj kalkulátorů.
[19] Havlová-Olbrechtová, Helena: Středověké početní algoritmy.
[20] Žďárská, Veronika: Hérón z Alexandrie.
[21] Zatloukalová, Kateřina: Václav Láska a Karel Rychlík, život a dílo.
[22] Brhel, Michal: Platónská tělesa.
[23] Langrová, Jana: Pýthagorova věta, aplikace a souvislosti.
[24] Hladký, Dominik: Matematika v Egyptě a v Mezopotámii.
[25] Machů Tomáš: Vězňovo dilemma.

Z programu konzultací 21. ledna, 1. února a 22. února 2022:

 1. ÚVOD, Co je matematika?, Co je historie? Jak rozumíme těmto oborům.  Prameny matematiky v antickém období. Významné osobnosti. Klasické antické problémy. Krása v matematice. Radost z matematiky. Program předmětu. Příklady témat pro seminární práce. Závěr kursu – kolokvium. Literatura prameny.  KHIM_01Uvod20
 2. Počátky aritmetiky, záznamové hole, kosti z pohoří Lebombo a z osady Ishango, Věstonická vrubovka.  Stručně  o matematice v Egyptě  KHIM_013ARITM_2020
 3. Antická matematika – vybrané kapitoly HIM012PYTH20
  Pýthagoras a pýthagorejci, klasické řecké problémy, spec. kvadratura kruhu.  Racionální a iracionální čísla. Výpočet hodnoty čísla π.
  Stomachion – hra z antiky, výpočty obsahů ploch – Pickova věta (Georg Alexander Pick)
 4. Eukleidovy ZÁKLADY:  Eukleidés (4.-3. stol. př.n. l. shrnul myšlenky antických matematiků do encyklopedie, kterou v řečtině nazval Stoicheia, tj. Základy       EuklZakl_hl_2
  Po objevu knihtisku byly Základy (lat. Elementa, angl. Elements) nejčastěji vydávaném dílem po Bibli. Podle novoplatonika Prokla dostal Eukleidés od krále Ptolemaia I. Sótéra (Spasitele) otázku: Zda existuje kratší cesta k matematice než je uvedena v Základech. Eukledés odpověděl: Ani pro krále nevede k matematice zvláštní cesta …Z programu 2. konzultace 13. listopadu 2020:
 5. Po stopách Eukleidova algoritmu
  První použití Aristarchos, Archimédés. Formulace postupu v Eukleidových Základech. Aritmetika a algebra ve středověku. Např. metoda gelosia pro násobení. Stredo20
  ______________________________________________________________
 6. Mezi algebrou a geometrií – René Descartes (1596 – 1650) – kartézská soustava, analytická geometrie, kartézský součin, popis křivek pomocí rovnic a rozdělené křivek, Descartova věta o odhadu počtu kladných kořenů, vztahy k českým zemím … Desc1_11_20
 7. Počátky variačního počtu a Carl Friedrich Gauss: Varipoc2020Z programu druhé konzultace 13. listopadu 2020:
 8. O terminologii a frazeologii jazyka matematiky.
  Stanisla Vydra_
  Počátkové arythmetiky (O důstojnosti počtu) – kombinatorika.
  Jak se matematici dorozumívají?
  Vývoj symboliky. Giuseppe Peano: Formulario mathematico – Matematiko beze slov – pouze symboly. 
 9.  Vývoj výpočetních pomůcek. Nejstarší mechanické kalkulátory: William Schickard pro Johanna  Keplera – 1623-4, Blaise Pascal – 1642, Gottfried Wilhelm Leibniz – „Živá počítací stolice“ – konec 17. století. Napierovy tyčky – John Napier – objev logaritmů.
 10. Stručně o lineární algebře – LA_strucne_cz – odpověď na přání jedné kolegyně: „Co víme o historii lineárních rovnic?“
 11.  V 19. století: Charles Babbage a Difference Engine I, II, Analytical Engine, (John Herschel) Ada Lovelace  a  Bernoulliho čísla, programovací jazyk ADA na její počest, Auguste de Morgan – matematická indukce,
  de Morganovy zákony v logice.

  Hermann Hollerith a sčítání lidu v USA.